Tagfelvétel

Egyesületünk alapszabályának értelmében tagsági jogviszony az alábbiak szerint keletkezhet:

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.
Rendes tag tagsági jogviszonya a három alapító tag által aláírt belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. 
A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről.

Az egyesület alapító tagja és rendes tagja jogosult:

  • a./ az egyesület tevékenységében részt venni
  • b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
  • c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
  • d./ az egyesület irataiba betekintetni
  • e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

Az egyesület alapító tagja és rendes tagja köteles:

  • a./ az egyesület alapszabályában foglaltakat betartani
  • b./rendszeres egyesületi tevékenységet folytatni, közgyűléseken részt venni, rendezvények előkészítésébe bekapcsolódni
  • c./ a közgyűlés határozatait végrehajtani, ugyanakkor a kisebbségi álláspontot tiszteletben tartani
  • d./ az egyesület jó hírnevén őrködni és befolyását erősíteni
  • e./ tagdíját február 15. napjáig megfizetni.

Belépési szándéknyilatkozat IDE kattintva érhető el.